Giao hàng toàn quốc
Già cả cạnh tranh
Sản phẩm chính gốc
Dịch vụ tối ưu

Trà Thái Nguyên

(2) 150,000 375,000 
(58) 70,000 175,000 
(43) 64,000 160,000 
(35) 50,000 250,000 
(45) 35,000 175,000 
(50) 40,000 100,000 
(56) 50,000 250,000 
(44) 100,000 500,000 
(54) 250,000 

Địa chỉ cơ sở sản xuất

Chè xanh Thái Nguyên